Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych

Gospodarstwa rolne

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego rolnika. Obowiązek ten nałożony jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest tak samo obowiązkowe jak ubezpieczenie OC pojazdu. Według wspomnianej ustawy obowiązkiem ubezpieczenia objęta jest każda osoba fizyczna posiadająca areał użytków rolnych powyżej 1 ha i opłacająca podatek rolny w całości lub w części. Na obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego składa się ubezpieczenie budynkówOC rolnika.

Ubezpieczenie budynków

W obowiązkowym ubezpieczeniu budynków należących do rolników ustawa wymaga ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych. Zdarzenia te opisane są w ustawie, a składają się na nie działanie: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.

Standardowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego wymagane przez ustawę to ubezpieczenie murów i instalacji znajdujących się wewnątrz budynku. Brakuje w nim ubezpieczenia stałych elementów i ruchomości domowych. Obecnie niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dbając o dobro klientów, proponują dla gospodarstw rolnych ochronę na równi z tą jaką obejmowane są gospodarstwa domowe. Dlatego oferujemy ubezpieczenia budynków rolnych rozszerzonych o ochronę dodatkowych ryzyk takich jak np. zalanie wodą pochodzącą z pękniętej rury, dymu i sadzy, upadku drzewa oraz przepięć elektrycznych, a także innych. Dodatkowo oferujemy ubezpieczenia sprzętu domowego, mebli, sprzętu RTV i AGD oraz maszyn rolniczych. Polisa o rozszerzonym zakresie jak najbardziej spełnia postanowienia ustawy, oraz stanowi dodatkową korzyść w postaci lepszego zabezpieczenia mienia. Możliwe jest także rozszerzenie ubezpieczenia o kradzież z włamaniem. A cena może pozytywnie zaskoczyć.

OC Rolnika

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osoba pracująca w gospodarstwie rolnym rolnika są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Dotyczy to również szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych. Oznacza to, że jeśli podczas prac w gospodarstwie zdarzy się wypadek, w którym zostanie poszkodowana osoba trzecia, to towarzystwo wypłaci tej osobie odszkodowanie za poniesione straty rzeczowe, oraz utratę zdrowia lub życia. W OC rolnika chronione są także osoby, które wykonują pracę na rzecz rolnika oraz sam rolnik gdyby sprawcą wypadku w którym ucierpiał była osoba, której rolnik zleca wykonanie pracy. Należy zauważyć iż jest to bardzo ważne ubezpiecznie, ponieważ w branży produkcji rolnej bardzo często zdarzają się wypadki.

[Przeczytaj koniecznie dział skutki wypadków]

Co zrobić w przypadku przekazania, lub sprzedaży gospodarstwa rolnego?

Często zdarza się tak, że rolnik przekazuje gospodarstwo dzieciom lub jednemu z nich, albo je sprzedaje. W momencie przekazania gospodarstwa obowiązek ubezpieczenia przechodzi na nowego właściciela. Według ustawy w dniu przekazania gospodarstwa rolnego należy powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Aby to zrobić wystarczy wziąć ze sobą akt przekazania, lub umowę sprzedaży i zanieść je do agenta ubezpieczeniowego. Obowiązek ubezpieczenia przestaje być zasadny, jeśli gospodarstwo zostanie podzielone pomiędzy kilka osób i żadna z nich nie będzie w posiadaniu 1ha. W takim przypadku aby się zabezpieczyć, można zawrzeć ubezpieczenie dobrowolne. Podobne zasady stosuje się w przypadku dziedziczenia gospodarstwa rolnego.