Ubezpieczenia dla firm

Firmy

Ubezpieczenie Firmy

Jeśli prowadzisz firmę zapewne przyda Ci się ubezpieczenie majątku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Mienie firmy potrafi być bardzo kosztowne. Budynki, lokale, wyposażenie: biura, restauracji, sklepu, maszyn w warsztacie lub hali produkcyjnej. Wszystko to może ulec zniszczeniu podczas pożaru, zalania, powodzi, silnego wiatru lub innych zdarzeń losowych takich jak uderzenia pioruna lub przepięcia. Stracić swój majątek możesz również wtedy gdy ktoś inny popełni przestępstwo polegające na kradzieży lub zniszczeniu mienia. Gdy wydaży się nieprzewidziana okoliczność pieniądze z polisy pokryją stratę, szybko odzyskasz płynność finansową aby jak najszybciej kontynuować działalność. Ubezpieczenie firmy może opierać się na zasadach ryzyk nazwanych lub na zasadach all risks. Ryzyka nazwane inaczej nazywane ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych chronią w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. All risks czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk gwarantuje dużo szerszy zakres ochrony ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci odszkodowanie za wszystkie szkody, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Oznacza to że jeśli Twoje mienie uległo zniszczeniu z jakiejś przyczyny a towarzystwo ubezpieczeniowe nie zastrzegło sobie, że nie odpowiada za to określone zdarzenie, to należała Ci się będzie wypłata rekompensaty.

Co ubezpieczamy?

Budynki

Trwale związane z gruntem obiekty budowlane, posiadające ściany, dach oraz stałe elementy, spełniające definicję budynku. Mogą to być również budynki wynajmowane przedsiębiorcom pod działalność gospodarczą.

Lokale

Pomieszczenia, wydzielone ścianami z przestrzeni budynku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Do lokalu należą ściany i stałe elementy takiej jak instalacje, podłogi okładziny ścienne okna, drzwi itp.

Budowle

To np. trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość techniczną i użytkową w szczególności ogrodzenia, bramy, furtki,zadaszenia, wiaty, altany, pomieszczenia na śmieci lub podjazdy. To pojęcie stosuje się czasem łącznie lub zamiennie z pojęciem mała architektura. Definicja zawsze opisana jest w Ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Nakłady inwestycyjne

Koszty poniesione na adaptację budynku lub lokalu w celu przystosowania go do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwykle ubezpieczamy to w wynajmowanych biurach. Wtedy suma ubezpieczenia powinna stanowić wysokość kosztów poniesionych na remont.

Środki obrotowe

Towar przeznaczony do dalszej sprzedaży. To bardzo ważne ponieważ strata towaru z pewnością odbija się negatywnie na finansach firmy. Zwykle ubezpieczamy je w takim samym zakresie jak budynek. Dla środków obrotowych stanowiących własność sklepu spożywczego czy apteki, zapewne ważnym będzie ubezpieczenie ich od rozmrożenia.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

Przedmioty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej można ubezpieczyć od ognia i innych zdarzeń losowych, przepięć, awarii lub w zakresie wszystkich ryzyk. Każdy: sklep, biuro, zakład produkcyjny, czy warsztat posiada określone wyposażenie bez którego praca lub sprzedaż jest praktycznie niemożliwa.

Elektronika:

Komputery, laptopy, tablety, telewizory, urządzenia dostarczające Internet, telefony, smartphony itp. Dla tych przedmiotów także można wybrać odpowiedni zakres ryzyk i wybrać sobie od czego chcemy je chronić.

Odpowiedzialność cywilna prowadzonej działalności gospodarczej

To ubezpieczenie chroni Ciebie i Twoją firmę przed roszczeniami twoich klientów i kontrahentów, w najprostszych słowach OC działalności chroni kiedy "coś pójdzie nie tak". Jeżeli Twoje niedopatrzenia bądź błędy Twoich pracowników spowodują szkodę w mieniu lub zdrowiu innych osób, to nie Ty, a firma ubezpieczeniowa zapłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Dzięki polisie OC działalności Twoja pozycja w oczach poszkodowanego klienta wzrasta i buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy.

W ubezpieczeniach wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa: odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa i odpowiedzialność za produkt. W celu przybliżenia tematyki postaramy się opisać to tak aby było łatwiej zrozumieć temat.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa

Odpowiedzialność cywilna deliktowa to odpowiedzialność za czyny niedozwolone, czyli nieumyślne zniszczenie rzeczy lub uszkodzenia ciała innych osób. Odpowiedzialność odszkodowawczą za takie czyny reguluje art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Kiedy podczas wykonywania pracy lub usługi zdarzy się wypadek czy nieumyślnie wyrządzona krzywda to ubezpieczyciel pokryje straty w mieniu lub zapłaci odszkodowanie za uszkodzenie zdrowia Twojego klienta. Przykłady:

 • Podczas instalowania kinkietu oświetleniowego w domu klienta, pracownik firmy remontowej przewiercił rurę instalacji wodno-kanalizacyjnej i zanim udało mu się odciąć dopływ wody, podłoga i ściany domu zostały zalane. W wyniku tego zdarzenia została zalana podłoga i ściany. Parkiet został zalany wodą i nadaje się tylko do wymiany. OC działalności firmy pokryje koszt demontażu i zakupu nowego materiału oraz koszty robocizny.
 • Instruktor narciarstwa pozwolił uczestnikowi szkolenia samodzielnie zjechać ze stoku, uczeń nie był wystarczająco przygotowany do samodzielnego zjazdu. Nie potrafiąc zahamować, wpadł na drzewo i złamał rękę. OC działalności instruktora sportu pokryje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, i koszty leków.
 • Pracownik składu materiałów budowlanych podczas cofania wózkiem widłowym przypadkowo wjechał w zaparkowany samochód klienta i uszkodził karoserię samochodu. Wózek widłowy nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, ponieważ nie jest to wymagane, ale OC działalności firmy pokryje naprawę samochodu.
 • Pani Anna oddała do pralni śliczną sukienkę bankietową, niestety pracownica przypaliła sukienkę żelazkiem. Dzięki odszkodowaniu z OC działalności pralni, pani Anna kupi sobie nową sukienkę.

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa polega na odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie pracy lub usługi a ściślej za konsekwencje do powstania, których przyczyniło się niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Taką odpowiedzialność reguluje art. 471 k.c. Dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Najlepiej wytłumaczyć to posługując się przykładami:

 • Pracownicy firmy budowlanej mieli za zadanie zamontować okna dachowe w domu klienta, nie zdążyli jednak zamontować wszystkich i zabezpieczyli otwory folią, nieszczęśliwie dla nich, w nocy nad miejscowością przeszła ogromna burza, a folia nie wytrzymała pod naporem wody. W wyniku tego zdarzenia zalane zostało piętro, a właściciel budowy musiał wydać pieniądze na wynajem urządzeń do osuszania. W tej sytuacji pracownicy budowy winni są nienależytego zabezpieczenia mienia będącego przedmiotem usługi. OC działalności ich firmy pokryje koszt osuszania budynku.
 • Pan Adam wraz z rodziną podjął decyzję o przeprowadzce do innego miasta, znalazł tam pracę i kupił mieszkanie. W firmie zajmującej się przeprowadzkami na konkretny dzień zamówił usługę, polegającą na transporcie mebli z dotychczasowego mieszkania do nowego. Rodzinna postanowiła, że do nowego miejsca pojedzie dzień wcześniej i jedną noc spędzi w hotelu. Następnego dnia odebrał telefon od właściciela firmy, który poinformował go, że transport mebli trzeba będzie przenieść na następny dzień, ponieważ ciężarówka uległa awarii i firma nie jest w stanie zrealizować zamówienia w umówionym terminie. Lekko zdenerwowany Pan Adam musiał przedłużyć pobyt w hotelu dla całej rodziny, koszt przedłużenia pobytu wyniósł 1000zł i Pan Adam obarczył tym kosztem firmę przeprowadzkową. OC działalności firmy pokryło roszczenia pana Adama.
 • Zarządca budynku podpisał umowę z firmą sprzątającą, w sezonie zimowym firma raz w tygodniu, w każdy poniedziałek miała za zadanie odśnieżenie i usunięcie sopli lodu z dachu budynku. Jednego dnia firma sprzątająca nie dopełniła warunków umowy i nie usunęła sopli lodu. Zarządca budynku nie wiedział o zaistniałej sytuacji, ponieważ nikt z firmy nie poinformował go o fakcie niewykonania usługi. Następnego dnia rano wydarzył się wypadek. Sopel lodu spadł na głowę pracownicy sklepu, w wyniku czego kobieta doznała wstrząśnienia mózgu. Jej pracodawca zmuszony był do znalezienia osoby na zastępstwo. Do firmy sprzątającej wpłynęły roszczenia odszkodowawcze, polegające na rekompensacie za uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej kobiebiety, oraz roszczenia właściela sklepu opiewające na koszty pokrycia wynagrodzenia osoby przyjętej na zastępstwo i koszty prowizji agencji pracy zajmującej się rekrutacją pracowników.

Przedstawiliśmy przykłady tylko niektórych zdarzeń jakie mogły zaistnieć. Jak widać odpowiedzialność związana z prowadzoną działalnością gospodarczą nie skupia się jedynie na odpowiedzialności pomiędzy stronami kontraktu lub umowy, ale jest rozszerzona na osoby postronne, całkowicie nie związane z przedmiotem wykonywanych usług. W wyniku zaniechania działań do których firma była obowiązana lub nienależytego wykonania usług, poszkodowane mogą zostać różne osoby. Kiedy do firmy pojawią się uzasadnione roszczenia finansowe o naprawę szkody, OC działalności będzie mogło je pokryć.

Odpowiedzialność cywilna za produkt

To odpowiedzialność za następstwa zdarzeń jakie niesie ze sobą produkt dostępny na rynku. Precyzując nie jest to odpowiedzialność polegająca na wadach produktu powodujących, że dana rzecz nie działa jak powinna, albo po prostu jest to szybko psujący się bubel, tu odpowiedzialność polega na zasadach gwarancji i rękojmi. Następstwami wadliwości produktu są głównie uszkodzenia ciała i szkody rzeczowe, spowodowane niewłaściwą wytrzymałością lub wadliwością danego produktu. Jest to ubezpieczenie dla wszelkich firm produkcyjnych oraz importerów. Detaliczny sprzedawca również powinien zaopatrzyć się w takie ubezpieczenie, szczególnie kiedy działa w branży zajmującej się handlem żywnością. Odpowiedzialność za produkt spoczywa głównie na barkach producenta, więc dlaczego to ubezpieczenie jest potrzebne sprzedawcom? W przypadku artykułów żywieniowych wada produktu może powstać w czasie jego przechowywania lub transportu, jeżeli ktoś zatruje się zepsutym jedzeniem, to w pierwszej kolejności zwróci się o odszkodowanie do sklepu, w którym kupił nieświeżą żywność. Aby uniknąć odpowiedzialności, sklep będzie musiał udowodnić, że nie jest winny. Odpowiedzialność za produkt sprzedawca ponosi również w sytuacji, w której nie jest w stanie określić producenta lub dostawcy, lub kiedy importer lub producent zakończyli działalność. Odpowiedzialnością za produkt powinny zainteresować się także osoby prowadzące sprzedaż artykułów z Chin, ponieważ często zdarza się, że ten kraj zrzeka się odpowiedzialności i roszczenia pozostają na barkach sprzedawcy. Odpowiedzialność za produkt jest również dobrym rozszerzeniem polisy OC działalności dla restauracji, cukierni, firm budowlanych zajmujących się budową domów od fundamentów po klucz.

Zakres OC a specyfika działalności

Działające na rynku branże są różne i każda z nich potrzebuje polisy OC odpowiedniej do swojej specyfiki. Dla poszczególnych branż istnieją odpowiednie rozszerzenia odpowiedzialności, niezbędne co do charakteru wykonywanej pracy. Te rozszerzenia w żargonie ubezpieczeniowym nazywane są klauzulami dodatkowymi. Dzięki naszej wiedzy jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiedni standard ochrony dla każdej branży. Podchodzimy indywidualnie i starannie do każdego przypadku i dbamy o to aby nasi klienci i ich klienci byli bezpieczni.

Korzyści płynące z ubezpieczenia firmy:

 • odszkodowanie pokryje straty materialne
 • dzięki pieniądzom z odszkodowania można usunąć skutki szkody w budynku lub w szybkim czasie zakupić nowe urządzenia i stracony towar
 • dzięki odszkodowaniu można szybko wznowić działalność
 • w przypadku ubezpieczenia OC rośnie wiarygodność w oczach klientów, a dla firmy ochrona finansowa
 • pomoc assistance na wypadek różnych zdarzeń