Ubezpieczenie OC i AC Samochodu

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC

Assistance

Assistance

NNW Komunikacyjne

NNW
Komunikacyjne

Ubezpieczenie OC pojazdu

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zasady ubezpieczenia nazywanego powszechnie OC pojazdu reguluje ustawa Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawowy obowiązek ubezpieczenia pojazdu nałożony jest na posiadacza pojazdu.

Obowiązek ubezpieczenia nałożony jest na posiadaczy pojazdów wymienionych w ustawie, są nimi: pojazdy mechaniczne: samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowerymotocykle, przyczepy, pojazdów wolnobieżne zgodnie z definicją pojazdu wolnobieżnego regulowanej ustawą o ruchu drogowym (nie dotyczy pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego).

Odszkodowania wypłacane są w wysokości poniesionej szkody do sumy limit sumy gwarancyjnej wyszczególniony jest w umowie ubezpieczenia. Obecnie minimalna suma gwarancyjna wynosi:

 • w przypadku szkody na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
 • w przypadku szkody w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Odszkodowania za szkody wypłacane są za zdarzenia wynikłe w związku z ruchem pojazdu. Za ruch pojazdu uważa się również: wsiadanie i wysiadanie z auta, załadowywanie i rozładowywanie zatrzymanie lub postój.

Konsekwencje braku ubezpieczenia.

Instytucje takie jak: Policja, Straż Graniczna, Organy Celne, Inspekcja Transportu Drogowego posiadają prawne uprawnienia do kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia pojazdu podlegającego obowiązkowi ubezpieczenia. W przypadku wykrycia braku ubezpieczenia OC podróż zostaje przerwana a pojazd zostanie odholowany na koszt kierującego. Organy kontroli zatrzymają dowód rejestracyjny pojazdu i powiadomią o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Wysokość kary pieniężnej uzależniona jest od długości czasu w jakim pojazd nie był ubezpieczony, rodzaju pojazdu. W każdym roku ustalona jest wysokość kary za brak OC.

W przypadku gdy kierujący spowoduje szkodę pojazdem bez ważnego ubezpieczenia OC, osobiście ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę. W przypadku takiego zdarzenia odszkodowanie wypłacane jest przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, lecz sprawca musi zwrócić równowartość wypłaconego odszkodowania.

Kiedy trzeba ubezpieczyć pojazd?

Pojazd należy ubezpieczyć w dniu jego rejestracji.

Kiedy kupiłeś pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC powinieneś go ubezpieczyć w dniu zakupu.

Jeśli kupiłeś lub otrzymałeś pojazd z ważnym ubezpieczeniem OC prawa i obowiązki polisy przechodzą na ciebie, pamiętaj jednak, że taka polisa nie przedłuża się na kolejny okres i najpóźniej w dniu zakończenia polisy powinieneś ubezpieczyć pojazd. Taką polisę możesz wypowiedzieć również w każdej chwili okresu jej obowiązywania ale w dniu wypowiedzenia jesteś zobowiązany do ubezpieczenia.

Jeśli kupiłeś pojazd za granicą powinieneś go ubezpieczyć przed przekroczeniem granicy. Wtedy możesz wykupić ubezpieczenie krótkoterminowe na 30 dni.

Pojazdy zabytkowe i historyczne podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w momencie kiedy użytkowane są na drogach. Wtedy możesz wykupić polisę krótkoterminową, lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby ubezpieczyć taki pojazd na pełen okres 12 miesięcy.

Co zrobić gdy sprzedasz samochód?

Zgłoś ten fakt do wydziału komunikacji po czym poinformuj o tym swojego ubezpieczyciela. Najprościej jest przedstawić umowę sprzedaży pojazdu agentowi u którego zawarłeś ubezpieczenie.

Kiedy ubezpieczenie nie zadziała?

Jeśli:

 • spowodowałeś szkodę pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • oddaliłeś się z miejsca szkody
 • wyrządziłeś szkodę umyślnie
 • nie miałeś uprawnień do prowadzenia pojazdu

W tych przypadkach towarzystwo wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie ale będziesz musiał zwrócić pieniądze.

Od czego zależy wysokość składki za OC?

Na wysokość składki za ubezpieczenie mają wpływ różne czynniki są nimi głównie:

 • typ pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • wiek pojazdu
 • przebieg pojazdu
 • wiek użytkowników pojazdu
 • historia ubezpieczenia
 • zniżki za posiadane ubezpieczenia majątkowe

Jak zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe?

Najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia możesz wypowiedzieć umowę i zawrzeć inną polisę na kolejny rok. Jeśli tego nie zrobisz umowa przedłuży się samoczynnie. Umowę wznowioną automatycznie możesz wypowiedzieć jeśli zawarłeś ubezpieczenie w innym towarzystwie. Towarzystwo w którym wypowiedziałeś umowę automatycznie wznowioną może żądać zapłaty składki za czas od daty wznowienia umowy do dnia wypowiedzenia.

Autocasco (AC)

Nasi klienci najczęściej doceniają wartość ubezpieczenia autocasco w momencie kiedy zdarza się im wypadek, którego są sprawcami, a samochód nadaje się na złom lub jego naprawa po wypadku szacowana jest na kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Ty zapewne jesteś dobrym kierowcą i szczycisz się bezwypadkową jazdą od początku swojej kariery za kierownicą. Nie czujesz strachu związanego z prowadzeniem samochodu i wiesz jak zachować się w każdej sytuacji na drodze. Wyobraź sobie, że autocasco może przydać się w wielu innych sytuacjach. Jeżeli wykupisz dodatkowe ubezpieczenie swojego samochodu zabezpieczasz się finansowo przed negatywnymi skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.

Z reguły dostępne dziś na rynku ubezpieczenia autocasco chronią od wszystkich ryzyk (all risks). W praktyce oznacza to, że ubezpieczenie pokrywa skutki wszelkich zdarzeń które nie zostały wyłączone w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W zależności od ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych ochrona może obejmować nie tylko uszkodzenia powstałe podczas zetknięcia się z innym pojazdem lub przeszkodą, polegające na kradzieży i będące skutkiem działania wandali. Takie ubezpieczenie może również obejmować szkody wyrządzone przez zwierzęta (przewody pogryzione przez szczury, tapicerka podrapana przez psa), szkody wyrządzone przez nieuwagę (mleko rozlane na siedzeniu samochodu).

Ważnym jest aby ubezpieczenie które kupujesz chroniło twój samochód w pełni, dlatego nie zawsze warto sugerować się najniższą składką. Wybierając ubezpieczenie autocasco powinieneś przede wszystkim sprawdzić wyłączenia i dowiedzieć jakich zdarzeń twoje autocasco nie obejmie. Oprócz wyboru zakresu ochrony, ważnym jest również pochylenie się nad wariantem ubezpieczenia. W zależności od tego w jakim wariancie zostanie zawarta twoja umowa z towarzystwem w momencie przykrego zdarzenia możesz liczyć na różnoraką pomoc lub różną wycenę wartości szkody. Obecnie spotykanymi na rynku wariantami w ubezpieczeniach autocasco są warianty:

 • Serwisowy (ASO), gwarantujące naprawę w autoryzowanym serwisie obsługi przy użyciu nowych, oryginalnych części zamiennych producenta samochodu, oraz ustalenia stawki za roboczogodzinę zgodnej z cenami usług autoryzowanych serwisów obsługi. Warianty serwisowe proponujemy dla samochodów nowych.
 • Sieć partnerska, w takich wariantach, samochód odstawiony jest do serwisu współpracującego z towarzystwem ubezpieczeniowym i tam naprawiany. Rodzaj użytych do naprawy części zamiennych oraz sposób likwidacji szkody zawsze określają ogólne warunki ubezpieczenia. W tym wariancie najczęściej zakłady ubezpieczeniowe proponują wymianę części na tzw. części alternatywne. Są to części zamienne rekomendowane przez producentów pojazdu dla poszczególnych modeli. Często w opcji warsztatu partnerskiego towarzystwa ubezpieczeniowe gwarantują dodatkowe usługi takie jak odbiór i dostarczenie pojazdu po naprawie (door to door) i samochód zastępczy na cały okres naprawy.
 • Kosztorysowy – ubezpieczony sam wybiera warsztat w którym dokonywana jest naprawa, wypłata odszkodowania następuje w oparciu o kosztorys sporządzony przez likwidatora. Warunki sporządzenia kosztorysu opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zasady wyceny obejmują wycenę części zamiennych ich rodzaj oraz określenie sposobu naliczenia stawki za roboczogodzinę zakładu naprawczego. Wypłata odszkodowania odbywa się na konto ubezpieczonego.

Aby uniknąć obniżenia wypłaty odszkodowania, najczęściej należy wykupić opcje pomniejszenia wypłaty o amortyzację części zamiennych. W przypadku wykupienia amortyzacji towarzystwo ubezpieczeniowe zapłaci za całość naprawy przy użyciu nowych części zamiennych.

Wiele rozwiązań proponowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. W wariantach serwisowych i sieci partnerskich naprawa odbywa się bezgotówkowo. Możliwość ubezpieczenia samochodu w odpowiednim zakresie zależny jest od wieku pojazdu, a cena ubezpieczenia autocasco najczęściej od wielkości posiadanych zniżek związanych z historią ubezpieczeniową i wartości samochodu oraz oczywiście zakresu ubezpieczenia.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować ubezpieczenie na miarę potrzeb naszych klientów. Dobrze dobrany zakres ubezpieczenia pozwoli rozwiązanie problemów wynikłych z nieprzewidzianej przyczyny.

Assistance

Czy jadąc samochodem zastanawiałeś się kiedyś co zrobisz gdy auto zepsuje się podczas podróży? Jeżeli tak, ale przypomniałeś sobie że Twój szwagier ma lawetę i przyjedzie gdy będzie trzeba, jesteś w komfortowej sytuacji. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na zadane sobie pytanie, mamy dla ciebie rozwiązanie. Jeżeli nie chcesz więcej obawiać się co zrobisz z samochodem gdy ten się zepsuje na drodze, kup assistance.

Świadczenie assistance polega na pomocy kierowcy w trudnej sytuacji na drodze. Najkorzystniej jest zawrzeć takie ubezpieczenie w momencie kiedy ubezpieczasz swój samochód w zakresie OC lub autocasco. Gdy ulegniesz wypadkowi lub twój pojazd awarii, jednym telefonem wezwiesz pomoc. Obsługa assistance przyśle do ciebie holownik i będziesz mógł liczyć na świadczenia gwarantowane w twojej polisie.

Zakresy assistance są różne. Ogólne warunki ubezpieczenia określają, limity holowania, czas wypożyczenia samochodu zastępczego, zasady udzielania pomocy oraz usługi dodatkowe takie jak pokrycie kosztów parkowania pojazdu czy pomoc psychologa. Cena ubezpieczenia assistance zależy głównie od poziomu oferowanych usług.

Pamiętaj- assistance to nie tylko holowanie pojazdu, to również pomoc pasażerom. Gdy zdarzy się wypadek lub awaria nie zostaniecie sami.

Jaki assistance wybrać dla siebie?

Zastanów się jak daleko podróżujesz. Jeżeli jeździsz w dalekie trasy także zagraniczne zadbaj o jak największy zasięg holowania pojazdu. Dodatkowo gdy samochód potrzebny jest Ci każdego dnia, przyda się samochód zastępczy, warto upewnić się jaki czas wypożyczenia pojazdu zastępczego pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy twoje podróże nie sięgają dalej niż granice województwa nie potrzebujesz aż tak bogatego pakietu, wybierając mniejszy zaoszczędzisz trochę pieniędzy oraz otrzymasz pomoc jakiej wymagasz.

NNW Komunikacyjne

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest uzupełnieniem polisy ubezpieczeniowej samochodu. Po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, poszkodowani kierowcy oraz pasażerowie mogą liczyć na świadczenie finansowe pokrywające procent odniesionego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od sumy ubezpieczania oraz rodzaju urazu odniesionego w wypadku komunikacyjnym.

Świadczenie za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego można uzyskać także z polisy OC sprawcy wypadku.

Opcja Ochrony utraty zniżek - ubezpieczenie zniżek

Nawet "bezszkodowemu" kierowcy kiedyś może zdarzyć się kolizja. Jeżeli dokupisz tę opcję do swojej polisy, nie musisz się martwić o zwyżkę składki ubezpieczeniowej w kolejnym roku. Nawet jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję to  towarzystwo ubezpieczeniowe potraktuje Cię tak jak bezszkodowego kierowcę. Warunki ubezpieczenia zniżek określają ogólne warunki ubezpieczenia.